Lerenden met specifieke noden

Inclusief onderwijs

De Salamanca-verklaring van de Unesco (1994) lag aan de basis van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Streefdoel daarbij is dat alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toegang hebben tot reguliere scholen. Dat betekent tegelijk de afbouw van segregerende onderwijssystemen zoals het buitengewoon onderwijs. De leerkansen voor lerenden met specifieke leer- en ontwikkelingsnoden is voor de Vlor altijd een belangrijk thema geweest. In het verlengde daarvan adviseerde de raad over het leerzorgkader, het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken.

Samenwerking met welzijn

Om de optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle lerenden te garanderen, kan de school ook een beroep doen op externe professionals. In eerste instantie is dat het clb. Daarnaast zijn er ook heel wat kansen door samen te werken met de welzijnssector. Met sommige sectoren zoals de logopedie zijn hierover afspraken gemaakt.

Hoger onderwijs

Om een beter zicht te krijgen op de instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepstudenten, adviseert de Vlor de instellingen hoger onderwijs om die studenten eenvormig en transparant te registreren. Op die manier kunnen zij een doordacht diversiteitsbeleid voeren. De Vlor werkte daartoe een registratiesysteem uit. Daarin worden een 13-tal categorieën van doelgroepstudenten onderscheiden, met een speciale plaats voor studenten met een functiebeperking.