Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

De Vlor ontving een spoedadviesvraag over wijzigingen aan het decreet houdende de organisatie en werking van de Regionale Technologische Centra (RTC) in opvolging van een evaluatierapport dat op 25 juni 2010 werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De overheid bedeelt de RTC een complementaire rol toe op het vlak van facilitering en organisatie van nascholing. De Vlor volgt deze visie en is daarenboven voorstander van de projectmatige koppeling van nascholing die door RTC wordt gefaciliteerd of georganiseerd. Met het oog op de continuïteit en de groeimarge van de projecten vindt de Vlor het positief dat de termijn van de beheersovereenkomsten wordt verlengd tot vijf jaar. De raad staat sceptisch tegenover het vervangen van de beoordelingscommissie door een procescontrole. Hij pleit voor een procescontrole die wordt uitgevoerd door de bestaande beoordelingscommissie met een uitbreiding van de sociale partners. De beoordelingscommissie biedt een meerwaarde omdat de leden de werking van de scholen en de doorwerking van de RTC-projecten goed kunnen inschatten. Daarenboven is het goed dat de inhoudelijke werking van de RTC ook een plaats krijgt in de procescontrole. De Vlor vindt het een goede zaak dat leerlingen uit systemen van Leren en Werken en BuSO worden meegenomen in de berekening van de verdeelsleutel van de middelen. De Vlor vindt het daarentegen vreemd dat de cursisten uit het volwassenenonderwijs en HBO5 niet meegenomen worden, hoewel ze toch tot de doelgroep van de werking behoren. De raad vraagt dan ook dat de berekeningswijze van de verdeelsleutel wordt afgestemd op de doelgroepen. Door de voorgestelde decreetswijziging wordt het mogelijk dat de RTC een bijdrage vragen voor een aantal initiatieven. De Vlor begrijpt dat dit nodig kan zijn, maar wenst dit in geen geval dat voor de externe certificering. Tot slot vraagt de Vlor opheldering over de rol en opdracht van het RTC-netwerk, in het bijzonder over de relatie met de RTC.
Download hier het volledige advies (PDF, 147.53KB)