Advies over de programmatieprocedure voor hbo5

Het decreet op het hoger beroepsonderwijs dateert al van 2009 maar tot op heden zijn er nog altijd geen bestaande opleidingen omgevormd of nieuwe opleidingen opgericht. Ondertussen is de uitrol van de kwalificatiestructuur op kruissnelheid gekomen en zijn de eerste 8 onderwijskwalificaties van niveau 5 erkend door de Vlaamse Regering. Om de nieuwe of omgevormde opleidingen hbo5 effectief aan te kunnen bieden, moet er een programmatieprocedure doorlopen worden. De verschillende stappen die beschreven zijn in het decreet zijn echter onduidelijk en bieden weinig rechtszekerheid. De Vlor brengt daarom daarover een advies op eigen initiatief uit. Aangezien ook de nieuwe Vlaamse Regering wil inzetten op de verdere uitbouw van hbo5, is het belangrijk om de programmatieprocedure te verduidelijken. Een hbo5-opleiding vertrekt altijd van een onderwijskwalificatie van niveau 5. Om een opleiding te programmeren, moeten vier stappen doorlopen worden:
 1. Bepaling van verwantschap of macrodoelmatigheid;
 2. Ontwikkeling van een opleidingsprofiel;
 3. Aanvraag ‘Toets nieuwe hbo5-opleiding’ en een administratieve toets;
 4. Erkenning van de hbo5-opleiding door de Vlaamse Regering.
De Vlor formuleerde een aantal principes waaraan de programmatieprocedure moet voldoen:
 • Een duidelijk onderscheid erkenning en programmatie van een opleiding;
 • Een openbare, transparante en ontegensprekelijke procedure;
 • Bekrachtiging door de samenwerkingsverbanden en in consensus tot stand gekomen;
 • Een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende actoren;
 • De procedure moet zo kort mogelijk zijn met een minimale administratieve belasting;
 • De procedure moet regelmatig geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd.
 • Over de betrokkenheid van de Vlor bij de erkenning en programmatie van de opleidingen zijn er twee tegengestelde standpunten. Het ene stelt dat de Vlor adviesbevoegdheid moet hebben in zowel de erkennings- als programmatiefase naar analogie met andere onderwijsniveaus zoals het secundair en het volwassenenonderwijs. Het andere pleit voor een procedure die zoveel mogelijk aansluit bij die van het hoger onderwijs, zonder adviesbevoegdheid van de Vlor.
Verder worden er in het advies aanbevelingen gedaan om de verschillende stappen in de programmatieprocedure verder in te vullen.
Download hier het volledige advies (PDF, 206.32KB)