Advies over het decreet over de versterking van het hoger beroepsonderwijs (hbo5)

Drie jaar na de inwerkingtreding van het decreet over het hoger beroepsonderwijs (hbo5), stelt de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet voor over de versterking van het hbo5. De Vlor was al langer vragende partij voor een kader voor de uitrol van het hbo5 en is dan ook tevreden dat de Vlaamse Regering hier nu werk van maakt. Het advies gaat in op volgende thema’s:
  • verplichte samenwerking
  • schaalvergroting in het volwassenenonderwijs
  • omvorming, ontwikkeling en kwaliteitszorg
  • financiering
  • personeel
De raad stelt vast dat er vooral ingezet wordt op de versterking van de structuren die het hoger beroepsonderwijs moeten organiseren, maar dat er weinig tot geen aandacht is voor de belangen van de lerende en de arbeidsmarkt. De Vlor is voorstander van samenwerking in het hbo5 en de mogelijkheden die hierdoor geboden worden. Hij heeft echter een aantal vragen bij de manier waarop samenwerking als financierings- en subsidiëringsvoorwaarde geïmplementeerd wordt. Hij heeft ook een aantal bedenkingen bij de opdrachten van het samenwerkingsverband. De Vlor stelt ook vast dat het merendeel van de opdrachten van het samenwerkingsverband vorm moet krijgen voordat er beleidskeuzes gemaakt zijn. De facto betekent dit dat samenwerkingsverbanden een aantal opdrachten moeten concretiseren om van start te kunnen gaan, zonder duidelijk beleidskader. De Vlor maakt zich dan ook zorgen over de rechtsgeldigheid van de initiatieven waartoe samenwerkingsverbanden gedwongen worden, zonder zicht te hebben op de definitieve regelgeving. De Vlor gaat akkoord met het principe dat onderwijsinstellingen een zekere omvang moeten hebben om op basis van gelijkwaardigheid in een samenwerkingsverband te stappen. Bij de concrete uitwerking van de rationalisatienorm, heeft de Vlor echter nog heel wat vragen. Hij pleit hierbij vooral voor een evenwicht waarbij vooral niet uit het oog mag verloren worden dat de fijnmazige inbedding van het hbo5 de laagdrempeligheid van deze opleiding garandeert. De Vlor heeft fundamentele bezwaren bij de nieuwe procedure die wordt voorgesteld om tot een onderwijskwalificatie en programmatie te komen. De adviesbevoegdheid van de Vlor mag in geen geval uit het decreet hbo geschreven worden. De Vlor vraagt dat de overheid bij de uitwerking van een nieuw financieringssysteem voor hbo5 alle partners betrekt, zorgvuldig te werk gaat, rekening houdt met de verschillende doelgroepen van hbo5 en de gemaakte keuzes goed motiveert. De Vlor vraagt de impact op het personeel dringend uit te klaren. Dit voorontwerp van decreet is slechts een eerste stap in de realisatie van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. De Vlor dringt er op aan dat de overheid op korte termijn de nodige maatregelen neemt om samenwerking in het hoger beroepsonderwijs effectief van start te laten gaan.
Download hier het volledige advies (PDF, 348.05KB)