Advies over de toegang tot het beroep vanuit de opleiding verzorgende in het BuSO-OV3

De opleidingen ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen en zorginstellingen' en ‘verzorgende' maken deel uit van de nieuwe opleidingenstructuur voor BuSO opleidingsvorm 3 (OV3) uit 2002. De betrokken sectoren maken echter bezwaren tegen een opleiding ‘verzorgende' in het buitengewoon onderwijs en zijn niet van plan afgestudeerde verzorgenden uit BuSO-OV3 toegang te geven tot het beroep.

De Raad Secundair Onderwijs is hiermee helemaal niet opgezet. Hij vindt dat de sector de opleiding eerst nog eens goed op haar kwaliteit moet beoordelen alvorens de leerlingen de toegang tot het beroep te ontzeggen. Bovendien moeten de opleidingen nog de gelegenheid hebben om in te spelen op het nieuwe beroepsprofiel ‘verzorgende' zoals in april 2003 door de SERV gepubliceerd. De raad vindt het ook hoogst merkwaardig om een opleiding in 2003 te willen afvoeren als ze in 2002 nog een plaats in de nieuwe opleidingenstructuur kreeg.

De Raad Secundair Onderwijs vindt dat de toegang tot het beroep van verzorgende vanuit BuSO OV3 illustreert dat de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt een constante evenwichtsoefening is.

De sociale partners beschrijven in een beroepsprofiel de taken die een beroepsbeoefenaar uitvoert en de kwaliteitsnormen en beroepsvereisten die daarvoor gelden. Maar onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijskundige vertaling van die beroepsprofielen en bepaalt dus hoe en in welke opleiding(en) de kern van het beroep aangebracht wordt. Het onderwijs kan ook opleidingsprofielen opstellen. Een beroepsprofiel is een referentiekader, geen ijkpunt voor een opleiding. Regelmatig overleg tussen onderwijs en de sociale partners is een voorwaarde om een goede afstemming te realiseren.

Alvorens definitief te beslissen over de opleiding verzorgende in BuSO OV3 stelt de raad voor om:
  • het bestaande opleidingsprofiel voor verzorgende in BuSO OV3 (gebaseerd op een beroepsprofiel uit '94) grondig te toetsen aan het nieuwe beroepsprofiel en zo nodig aanpassingen voor te stellen;
  • de kwaliteit van de opleiding verzorgende in BuSO OV3 te laten beoordelen via een opleidingsdoorlichting om na te gaan hoe goed de opleiding beantwoordt aan de verwachtingen van het werkveld. Een positieve doorlichting zou kunnen bijdragen tot het vertrouwen van de sector in de opleiding.

De resultaten zouden in januari 2004 beschikbaar moeten zijn. De raad stelt voor dat pas dan een definitieve beslissing zou volgen over het behoud van de opleiding verzorgende in BuSO-OV3 en de wijze waarop ze behouden kan blijven. In afwachting wenst de raad de opleiding verzorgende in BuSO OV3 te behouden.

Download hier het volledige advies (PDF, 83.36KB)