Advies over het decreet integrale jeugdhulp

Een nieuw decreet over integrale jeugdhulp wil hulp op maat mogelijk maken voor minderjarigen, hun ouders (en opvoedingsverantwoordelijken). Het wijzigt het bestaande decreet uit 2004, na een evaluatie ervan in de voorbije jaren. Ook in het Vlaams Parlement liepen hoorzittingen om de problemen in de jeugdhulp op het spoor te komen. De Vlor gaf advies over het voorontwerp van dit decreet. De raad waardeert het voornemen om coherente en alomvattende kaders voor jeugdhulp (met inbegrip van de begeleiding vanuit het VAPH) uit te tekenen. Hij hoopt dat dit nieuwe decreet bijdraagt tot begeleidingstrajecten die transparant zijn in de ogen van de jongeren en hun ouders. Het ontwerp van decreet bevat daarvoor heel wat positieve aanzetten. De Vlor hoopt dat de hervorming niet leidt tot meer administratieve procedures, overlegstructuren en bureaucratisering. Ze zal een pas succes zijn als ze leidt tot resultaatgerichte begeleidingen (rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk) waardoor de jongere op korte termijn een antwoord krijgt op zijn noden. Dit advies focust vooral op de raakvlakken tussen onderwijs en integrale jeugdhulp. De Vlor ziet raakvlakken op drie niveaus:
  • De meerwaarde van integrale jeugdhulp voor jongeren (en hun ouders) bekeken vanuit hun schoolloopbaan. De Vlor is bezorgd over de impact van de capaciteitsproblemen in welzijnsinstellingen voor het zorgbeleid/leerlingenbegeleiding op scholen (en de internaten en opvangcentra). De Vlor stelt ook een nood vast aan een sensibiliseringsstrategie op het vlak van informatiedeling, ambtsgeheim en beroepsgeheim tussen scholen, clb en andere welzijns- en gezondheidswerkers.
  • De impact van integrale jeugdhulp op het functioneren van de clb is bijzonder groot. De Vlor hoopt dat de clb alle begeleidingsdomeinen zoals omschreven in het clb-decreet volwaardig kunnen blijven vormgeven en vraagt aandacht voor hun rol bij diagnostiek. De raad benadrukt ook de rol van de clb als multidisciplinair team, de verantwoordelijkheden van de aanmelders en de plaats van de clb bij de uitrol en aansturing van integrale jeugdhulp.
  • De oprichting van een Vlaams centrum voor diagnostiek (artikel 25): De Vlor is van oordeel dat de opdrachten, de functie en vooral de meerwaarde van een dergelijk centrum voor de diagnostische processen in het onderwijs moeten worden uitgeklaard.
De Vlor vraagt verder ook aandacht voor de afstemming tussen enkele belangrijke beleidsdiscussies in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De raad heeft tot slot enkele vragen bij de verdere implementatie. Dit kaderdecreet laat nog heel veel punten open. De Vlor wil daarom over de cruciale uitvoeringsbesluiten bij dit decreet advies kunnen uitbrengen. Het bestaande decreet probeert de 'verkokering' van hulp te doorbreken en hulp aan te bieden op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle sectoren binnen integrale jeugdhulp. Een belangrijke innovatie in vergelijking met het decreet van 2004 is de installatie van de intersectorale toegangspoort.
Download hier het volledige advies (PDF, 247.43KB)