Advies over het Rekenhofrapport over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Minister Crevits vroeg de Vlor om advies over de conclusies en aanbevelingen van een rapport van het Rekenhof over de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het rapport ging vooral na of de regelgeving, het aanbod en de inhoud van de opleidingen van de derde graad van het beroeps- en technisch secundair onderwijs zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. De Vlor ziet in de adviesvraag een opening om een stap vooruit te zetten in de relatie tussen de Vlaamse kwalificatiestructuur en de arbeidsmarktgerichte opleidingen. De raad ziet daarvoor vier elementen. In de eerste plaats beklemtoont de raad het belang van algemene vorming in het arbeidsmarktgericht onderwijs. Daarenboven zijn algemene vorming en de arbeidsmarktgerichte vorming één geïntegreerd geheel. Ten tweede vraagt de raad ruimte voor inbedding van de beroepskwalificaties in een onderwijscontext waarbij vertrokken wordt van het profiel van een leerling. In lijn met vroegere adviezen vraagt de Vlor ten derde dat de opleidingenstructuur en de beroepenstructuur, zoals beschreven in artikel 14 van het decreet VKS, ontkoppeld worden. Tot slot vindt de raad het nodig dat er gewerkt wordt aan een systeem van gedifferentieerde studiebekrachtiging. De beroepskwalificaties waarop de arbeidsmarktgerichte opleidingen moeten gebaseerd zijn, moeten rekening houden met de arbeidsmarkt van de toekomst door voldoende rekening te houden met competentieprognoses. Met het oog op een actueel en rationeel aanbod is het belangrijk de competentieprognoses ook meegenomen worden bij de screening van het opleidingsaanbod. De procedures voor de actualisering van het aanbod moeten ze kort mogelijk gehouden worden en er is nood aan een systeem voor de schrapping van opleidingen. Daarvoor stelt de raad een cyclus voor actualisatie van het aanbod voor. Tot slot vindt de raad dat er omzichtig moet omgesprongen worden met stimuli voor bepaalde opleidingen.
Download hier het volledige advies (PDF, 213.46KB)