Advies over het vereenvoudigingsdecreet hoger onderwijs

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen. Dit voorontwerp van decreet beoogt een vermindering van de implementatielasten voor de instellingen en een vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving. De wijzigingen zijn gebaseerd op de resultaten van de evaluatie van de implementatielasten naar aanleiding van de flexibilisering, een onderzoek naar planlastvermindering in het hoger onderwijs, voorstellen van de regeringscommissarissen en voorstellen van de instellingen. De Vlor is tevreden dat de overheid werk heeft gemaakt van de vermindering van plan- en implementatielasten. Het decreet zal voor een aantal zaken een effectieve vereenvoudiging betekenen. De Vlor is er echter niet van overtuigd dat het zal leiden tot een effectieve en wenselijke reductie van de werkdruk in de instellingen hoger onderwijs. De Vlor vraagt ook dat de overheid in het decreet een systematiek zou inschrijven zodat deze vereenvoudigingsoefening op regelmatige basis herhaald en opgevolgd kan worden. De voorbereiding van dit voorontwerp van decreet is ook grondig gebeurd. De Vlor apprecieert dat de overheid zich gebaseerd heeft op evaluatie, onderzoek en voorstellen uit het werkveld. Het is hem echter niet duidelijk waarom slechts een deel van de voorstellen uit vernoemde rapporten in het decreet werden opgenomen. In die zin vindt de Vlor het decreet toch net te weinig ambitieus. Hij is van mening dat er voldoende materiaal op tafel lag om nog verder te gaan in de vereenvoudiging. De Vlor neemt in zijn advies ook een artikelsgewijze bespreking op.
Download hier het volledige advies (PDF, 177.7KB)