Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat dit voorontwerp een belangrijke bijdrage levert tot de geïntegreerde hoger onderwijsruimte, maar vindt dat in de toekomst nog verdere stappen moeten worden gezet. De aangekondigde decreten over de invoering van een veralgemeend creditsysteem en over een hervorming van de studiefinanciering kunnen een belangrijke aanvulling zijn op dit structuurdecreet. Het creditsysteem geeft studenten kansen tot gedifferentieerde leertrajecten. Vlaamse studenten moeten daarbij binnen de Europese onderwijsruimte dezelfde kansen krijgen als hun buitenlandse collega's.

De Raad Hoger Onderwijs blijft betreuren dat de hervorming van de lerarenopleiding en de relatie van het hoger onderwijs met het onderwijs voor sociale promotie (HOKT-SP) niet in dit structuurdecreet zijn opgenomen. Hij is wel tevreden dat het eencyclusonderwijs een volwaardige plaats heeft gekregen en ook andere aanbevelingen zijn opgenomen.

Het advies gaat uitgebreid in op de accreditatie en kwaliteitszorg en de samenwerkingsverbanden. Daarover hebben twee werkgroepen elk een aparte visietekst uitgeschreven die als bijlagen bij het advies zijn opgenomen.

Download hier het volledige advies (PDF, 399.99KB)