Advies over het voorontwerp van decreet dringende en andere maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Het voorontwerp van decreet wil de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs verbeteren en een duidelijkere omschrijving geven van de typologie in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de inschrijvingsprocedures en het recht op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs. De Vlor vindt dat deze dringende maatregelen geen alibi mogen zijn om niet consequent verder te bouwen aan een breder zorgkader voor leerlingen met specifieke noden. Daarom moet worden voortgewerkt aan:
  • een structurering van het buitengewoon onderwijs op basis van specifieke onderwijsbehoeften en niet op basis van diagnostische labels;
  • gepaste maatregelen voor leerlingen in het gewoon onderwijs op basis van specifieke onderwijsbehoeften;
  • een structurering van het buitengewoon secundair onderwijs op basis van opleidingsvormen;
  • een optimalisering van het GON;
  • een studiesanctionering op grond van verworven competenties;
  • een regeling voor internaten voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs en de opvangcentra;
  • de samenwerking met de MPI’s.
De Vlor vraagt om de typologie uit het nieuwe decreet te halen. Het decreet mag zeker niet verward worden met een diagnostisch protocol, anders moet het permanent worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Bovendien is de gehanteerde typologie te classificerend en te weinig gericht op inclusie. Ook zijn de criteria voor toelating tot het buitengewoon onderwijs niet transparant genoeg. Het standpunt van de Vlor over de creatie van een type 9 is verdeeld. De raad dringt ook aan op een betere financiële context en organisatie van het buitengewoon onderwijs, meer competentieontwikkeling, minder administratieve belasting, een betere sensibiliseringsstrategie en meer overleg met ouders. Hij vraagt ook aandacht voor de gevolgen van een aantal vernieuwingen voor het welzijnsaanbod. De geledingen binnen de Vlor hebben nog heel wat vragen, onduidelijkheden en bedenkingen bij het nieuwe decreet. De raad voegt daarom enkele belangrijke technische en artikelgewijze opmerkingen bij zijn advies. Die moeten worden uitgeklaard om het decreet een breder draagvlak te geven.
Download hier het volledige advies (PDF, 262.03KB)