Advies over meertaligheid als realiteit op school

Een plaats voor thuistalen op school

Ruimte voor thuistalen op school en in de klas staat het leren van Nederlands niet in de weg. Op dit punt treedt de Vlor de onderzoekers van het onderzoek ‘Meertaligheid als realiteit op school’ (MARS) bij in zijn advies daarover. Taal is onlosmakelijk verbonden met identiteit. Als kinderen en jongeren zich als individu gewaardeerd voelen op school, zijn ze meer betrokken en zullen ze beter tot leren komen. Dat pleit voor onderwijs dat thuistalen positief benadert én dat alle talige competenties van leerlingen inzet om het leerproces te versterken.

De overheid aan zet

Om positief aan de slag te gaan met de dynamische meertalige identiteit en competenties van leerlingen, is zowel bereidheid als expertise nodig bij alle schoolactoren. De overheid kan hier in de eerste plaats toe bijdragen door zelf een stimulerend beleidsdiscours te hanteren en scholen uit te dagen tot een beleid waarin plaats is voor de aanwezige talige diversiteit. Dat sluit aan bij kwaliteitscriteria in het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK). De Vlor vraagt om in het toezichtskader bij dat ROK duidelijke kwaliteitscriteria op te nemen die peilen naar positief omgaan met de aanwezige (talige) diversiteit. Door extra in te zetten op professionalisering, kan de overheid bijdragen tot een doordachte praktijk met betrekking tot meertaligheid op school. Dit geldt zowel voor leraren in opleiding als leraren in de praktijk. Ook moet de open dialoog tussen school en ouders over dit thema gestimuleerd worden. Het uitgangspunt daarbij is dat een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal én een positieve houding ten opzichte van meertaligheid samengaan. Voor het faciliteren van gesprekken met ouders, vraagt de Vlor aan de overheid om meer tolken(uren) te voorzien en de inzet ervan te koppelen aan objectieve criteria.

Een andere meting van thuistaal als indicator?

De Vlor volgt de onderzoekers niet in hun voorstel om het taalgebruik in de toekomst anders te meten in functie van de financiering. Het voorstel is noch voldoende onderbouwd noch operationaliseerbaar. De Vlor verkiest de huidige manier van werken met de verklaring op eer. Voor het schooleigen beleid is het wel een meerwaarde om de talige bagage van leerlingen breed in kaart te brengen, aansluitend bij de dynamische realiteit. Zo erkent de school de meertalige identiteit van leerlingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 205.59KB)