Advies over modulering en netwerken rechtstreeks toegankelijke jeudhulpverlening en crisishulpverlening voor integrale jeugdhulp

In dit advies bekijkt de Vlor welke implicaties de centra voor leerlingenbegeleiding kunnen ondervinden van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de modulering en de netwerken voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp. Het ontwerpbesluit bepaalt hoe de sectoren in de integrale jeugdhulp hun aanbod moeten beschrijven en coördineren aan de hand van typemodules en modules. Het regelt ook het onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. En het bepaalt hoe de netwerkvorming tussen de aanbieders van jeugdhulp tot stand moet komen. Het CLB is één van de zeven sectoren die bij de jeugdhulp betrokken is. Aanbod en dienstverlening behoren tot de rechtstreeks toegankelijke hulp. De Vlor stipt aan dat het schoolse welbevinden van jongeren ruime aandacht behoort te krijgen in de integrale jeugdhulpverlening. Dat deze jongeren een kwalificatie behalen is immers essentieel voor hun maatschappelijke integratie.

Modulering De Vlor vindt het positief dat de (type)modules zorgen voor een gemeenschappelijke taal waarmee de betrokken organisaties hun aanbod en dienstverlening kunnen omschrijven. Maar de raad is ervoor beducht dat de integrale jeugdhulp en de bijhorende modulering zullen zorgen voor te veel nadruk in de CLB's op de begeleidingsactiviteiten in de sfeer van het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen. De raad vindt dat de CLB-sector zijn drie andere kernopdrachten evenwaardig moet kunnen uitbouwen: begeleiding bij leren en studeren, de onderwijsloopbaan en preventieve gezondheidszorg. Hulpverlening is slechts een onderdeel van de brede werking. De centra moeten binnen de onderwijscontext blijven functioneren. Eenzelfde gevaar schuilt in de gemeenschappelijke terminologie die ontleend is aan de welzijnssector. De raad wijst die terminologie niet af, maar vraagt te letten op mogelijke gevolgen voor de methodologie en voor de communicatie tussen CLB en school.

Netwerkvorming De sectoren die bij de integrale jeugdhulp betrokken zijn, gebruiken vaak verschillende werkingsgebieden of regio's. Dat bemoeilijkt de afstemming. De CLB-sector moet die verschillende regio's bovendien nog eens combineren met zijn eigen werkingsgebieden en met de scholengemeenschappen (basis en secundair) van het onderwijs. Het zou de transparantie aanzienlijk verhogen als Onderwijs en Welzijn vergelijkbare regionale afbakeningen zouden gebruiken. De Vlor vindt het ook belangrijk dat de integrale jeugdzorg met open netwerken werkt, zodat CLB's andere relevante partners kunnen betrekken (MPI's, internaten, revalidatiecentra, kinderpsychiatrische diensten). Type-3-scholen zouden rechtstreeks deel moeten kunnen uitmaken van zo'n netwerk.

Implemetatie De Vlor vraag om ook over toekomstige belangrijke uitvoeringsbesluiten van de integrale jeugdhulp te kunnen adviseren. Dat alle instanties in de jeugdhulpverlening hun aanbod in modules moeten hebben beschreven tegen 30 juni 2006 vindt de Vlor een te krappe timing.

Download hier het volledige advies (PDF, 38.69KB)