Advies over registratie van kansengroepen

De Raad Hoger Onderwijs spreekt zich uit voor een eenvormige, transparante registratie van studenten uit kansengroepen. Een beter inzicht in de instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepstudenten komt een doordacht diversiteitsbeleid ten goede.

In zijn advies op eigen initiatief somt de raad de voordelen van registratie voor de overheid, de studenten en de instelling op. Dankzij registratie kan een instelling een meetbaar diversiteitsbeleid opstellen, opvolgen, evalueren en bijsturen. De overheid heeft bijvoorbeeld cijfermateriaal over doelgroepstudenten nodig om de middelen van het Aanmoedigingsfonds te verdelen aan de hand van resultaatsgebonden indicatoren. Als men willen weten hoe goed kansengroepen deelnemen aan het hoger onderwijs en of de participatiegraad verhoogt, kan men niet anders dan registreren. Een goed diversiteitsbeleid komt de kwaliteit van het onderwijs en dus de student ten goede.

Volgens de raad gebeurt de registratie best door de universiteit of hogeschool zelf bij de eerste inschrijving (grootste respons) en met respect voor de privacy. Hij stelt voor dat alle studenten eenzelfde vragenlijst invullen, waarna een computerapplicatie de studenten uit kansengroepen selecteert en indeelt om stigmatisatie te voorkomen. De raad zou de volgende groepen onderscheiden:

 • studenten met een functiebeperking;
 • allochtone studenten;
 • nieuwkomers;
 • internationale studenten;
 • anderstalige studenten;
 • werkstudenten;
 • beursstudenten;
 • studenten uit een kortgeschoold milieu;
 • studenten met een niet-traditionele vooropleiding;
 • herintreders;
 • studenten met gezinslast.
Deze groepen kunnen specifieke ondersteuning vragen in de instelling.

In het advies worden deze groepen gedefinieerd en suggereert de raad bijhorende vragen voor de vragenlijst. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de doelgroeporganisaties. De instellingen moeten de resultaten op een besloten, anonieme manier ter beschikking stellen van de overheid en de samenleving.

Download hier het volledige advies (PDF, 72.58KB)