Advies over registratie van studenten met een functiebeperking voor overheidsfinanciering

De Raad Hoger Onderwijs heeft een voorstel klaar voor de registratie van studenten met een functiebeperking. Die registratie is nodig voor de financiering van de instellingen en moet ook de informatievergaring verbeteren.

In de conceptnota financiering hoger onderwijs stelt de minister voor om aan studenten met een functiebeperking een 1.5-weging toe te kennen. De raad is verheugd omdat de minister er rekening mee houdt dat sommige studentengroepen voor de instellingen extra kosten met zich meebrengen. Maar om ze te kunnen ‘wegen' moet men eerst definiëren wie tot de doelgroep behoort.

Functie-uitval De raad adviseert om de algemene doelgroep ‘studenten met een functiebeperking' te omschrijven als ‘studenten bij wie er een blijvende of langdurige uitval is op een of meerdere lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning (ICF)'. De raad kiest de ICF als leidraad omdat hij volledig is, allesomvattend, wereldwijd verspreid en samengesteld op basis van wetenschappelijke gegevens. Eveneens op basis van de ICF worden nog eens acht subdoelgroepen vastgelegd.

Eén objectief formulier De registratie van studenten met een functiebeperking gebeurt volgens de Vlor het best op instellingsniveau. Het is vooral belangrijk om de functie-uitval (medisch) objectief vast te leggen. De meest dominante functie-uitval bepaalt tot welke subdoelgroep de student met een functiebeperking gerekend wordt. Alle hogeronderwijsinstellingen gebruiken daarvoor best eenzelfde registratieformulier. De werking van lichaamsfuncties is daarin het uitgangspunt. In het formulier verwijst men ofwel naar de formele erkenning van de functiebeperking door een erkende en bevoegde instantie, ofwel naar een gespecialiseerd attest. De raad zal in de nabije toekomst een standaardformulier met bijbehorende handleiding opstellen.

Overheidsfinanciering De registratie is nodig om structurele overheidsfinanciering te kunnen krijgen. Die staat los van de concrete zorgvraag van de student en het concrete begeleidingsaanbod dat de instelling (en studentenvoorzieningen) uitwerken, al dan niet op maat van de student. Door de registratie los te koppelen van de zorgvraag kunnen instellingen de middelen zowel op structurele basis als ad hoc inzetten. Op die manier worden hogeronderwijsinstellingen die voor een structurele benadering kiezen toch beloond voor de geleverde inspanningen.

Alleen studenten met een blijvende of langdurige functie-uitval worden geregistreerd. Dat sluit niet uit dat ook studenten met een tijdelijke functie-uitval specifieke ondersteuning kunnen krijgen en dat de overheid via andere kanalen (bijvoorbeeld een correctie op het leerkrediet) aan de noden van die groep tegemoet kan komen.

Statistische gegevens Tot slot is de registratie nuttig om meer en betere statistische gegevens te verzamelen over de deelname van studenten met functiebeperkingen aan het Vlaamse hoger onderwijs. Nu bestaat daar amper informatie over.

Download hier het volledige advies (PDF, 49.73KB)