Advies over voorstel decreet vreemde talenonderricht in het gewoon basisonderwijs

De Raad Basisonderwijs vindt de meertaligheid van Vlamingen belangrijk en het basisonderwijs moet daarvoor inderdaad de basis leggen. De raad bereidt op dit ogenblik trouwens een grondig advies over tweedetaalonderwijs aan jonge kinderen voor op basis van een probleemverkenning. Hij staat achter het idee om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met een vreemde taal. Maar het voorstel van decreet over vreemdetalenonderwijs in het gewoon basisonderwijs dat enkele parlementsleden in februari hebben ingediend, biedt te weinig garanties voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het voorstel verplicht het leergebied Frans in het vijfde en zesde leerjaar van gewone basisscholen en geeft ze de mogelijkheid om taalinitiatie in een vreemde taal aan te bieden, met voorrang voor initiatie in het Frans.

Jonge leerlingen van een andere taal dan het Nederlands laten proeven, kan nuttig zijn in het basisonderwijs. Maar een onderwijsvernieuwing zoals taalinitiatie invoeren, kan maar effectief zijn als ze ingebed is in een pakket begeleidende maatregelen. Dat aspect ontbreekt in dit parlementaire initiatief. Als dit voorstel op 1 september van kracht wordt, is er onvoldoende tijd voor een grondige en noodzakelijke voorbereiding. Een systematische, gefaseerde en gestructureerde invoering is nochtans noodzakelijk. Voor de ondersteuning van de schoolteams is ook onvoldoende budget. Omdat een implementatiestrategie ontbreekt, bestaat de kans dat scholen na verloop van tijd afhaken. De raad vreest dat scholen hals over kop taalinitiatie zullen organiseren en dat het een argument zal worden in de concurrentie tussen scholen.

Initiatie in een vreemde taal past best in een traject met doelstellingen op lange termijn. Het voorstel voorziet echter niets in verband met de continuïteit en de doelstellingen van taalinitiatie zodat de effectiviteit en de kwaliteit onzeker zijn. Scholen blijven in het ongewisse over de gevolgen van het voorstel voor de rest van het curriculum en over welke bekwaamheidsbewijzen een leerkracht moet hebben om die taalinitiatie te geven. Het voorstel maakt het ten slotte onmogelijk om leerlingen nog lessen in hun thuistaal te laten volgen (onderwijs in eigen taal en cultuur) zonder meteen ook taalinitiatie in het Frans te organiseren.

Om al die redenen vindt de Raad Basisonderwijs dat het voorstel van decreet te snel en zonder voldoende ondersteuning met taalinitiatie van start wil gaan. Hoewel hij voorstander is van taalinitiatie, biedt dit voorstel niet genoeg garanties voor de kwaliteit van het vreemdetalenonderwijs in het gewoon basisonderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 56.55KB)