Handleiding registratie van kansengroepen

Het artikel 1, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een lijst van algemene resultaatsindicatoren voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs voor de periode 2008-2011, neemt het verzamelen van gegevens over doelgroepstudenten op als indicator. Dit betekent dat de overheid verwacht dat instellingen hoger onderwijs kansengroepen registreren.

De Vlor stelde in het verleden al een minimale uniforme registratie voor die instellingen hoger onderwijs zouden kunnen gebruiken. Dit werd geëxpliciteerd in het advies over de registratie van kansengroepen van 15 april 2008. De Vlor is van mening dat de overheid richtlijnen moet uitwerken voor deze registratie en hiervoor decretaal initiatief moet nemen. In de tussentijd kan een sectoraal akkoord ook vermijden dat in elke instelling verschillende soorten registraties worden ontwikkeld. Omdat geen van beide vandaag gerealiseerd zijn en instellingen vele vragen hebben bij registratie, stelt de Vlor een handleiding ter beschikking.

Deze handleiding concretiseert het eerdere Vlor-advies over de registratie van kansengroepen. Ze gaat bovendien in op een aantal vragen over de privacywetgeving die de Vlor informeel overlegd heeft met de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). De informatie uit de handleiding is van toepassing op de registratie zoals door de Vlor voorgesteld.

Deze handleiding werd voorgesteld tijdens een workshop op 4 maart 2009.
Download hier het volledige advies (PDF, 307.4KB)