Onderwijskwaliteit

De ambitie om de onderwijskwaliteit te versterken is niet weg te slaan uit de actualiteit. Uit internationaal vergelijkend onderzoek (zoals PISA, TIMMS, PIRLS) en Vlaamse peilingen blijkt dat de leerresultaten op bepaalde domeinen achteruitgaan. Ook binnen de Vlor is onderwijskwaliteit een cruciaal thema.

Het seminarie zocht een antwoord op twee vragen, met het oog op onze beleidsagenda voor de volgende Vlaamse regering:

  • Welke wetenschappelijke evidentie is er om uitspraken te doen over de onderwijskwaliteit in Vlaanderen over de jaren heen en over de onderliggende oorzaken voor de achteruitgang van leerresultaten?
  • Welke (bestaande of nieuwe) pistes kunnen onderwijskwaliteit (op vlak van leerprestaties) verhogen?

We startten het seminarie met een plenaire toelichting die focuste op de sterktes en beperkingen van de peilingsonderzoeken en internationaal vergelijkende studies volgens verschillende punten:

  • Een vergelijking van de inhoudelijke kaders en toetskaders van de peilingsonderzoeken en internationaal vergelijkende studies.
  • Een vergelijking van de trends die beschreven worden enerzijds in de peilingsonderzoeken, en anderzijds in TIMSS, PIRLS en PISA.
  • Inzichten van de onderzoekers over onderwijskwaliteit, en over de beperkingen en mogelijkheden van bovenstaande onderzoeken om oorzaken van onderwijskwaliteit vast te stellen.

Het tweede deel van het seminarie vond plaats in debatgroepen rond verschillende subthema’s. Die werden telkens door een expert ingeleid, waarna die in gesprek ging met een brede waaier aan deelnemers uit het onderwijsveld.