Advies over nieuwe modulaire structuurschema's voor de studiegebieden Talen en NT2 (2004)

De Raad Volwassenenonderwijs heeft advies uitgebracht over enkele aanvullende voorstellen voor de nieuwe modulaire structuurschema's in de studiegebieden Talen en NT2.

Voor allebei de studiegebieden stelt de overheid twee bijkomende trajecten voor: Latijns schrift (richtgraad 1) en Professioneel juridisch taalgebruik (richtgraad 3). De Raad Volwassenenonderwijs gaat akkoord met deze optionele trajecten.

Hij adviseerde ook over een nieuwe versie van de opleiding Socio-culturele integratie voor migranten in het studiegebied NT2. De raad suggereert onder meer om het verband met het luik ‘Maatschappij-oriëntatie' in het inburgeringsbeleid te verduidelijken en de benaming te verkorten tot Socio-culturele integratie.

De overheid stelt ook voor om een NT2-aanbod met drie snelheden in te voeren. Het idee voor een ‘verkort' (richtgraad 1 en 2) en een ‘verlengd' NT2-traject (richtgraad 1) vloeit voort uit het inzicht dat sommige doelgroepen sneller het huidige traject van de modulaire structuur zouden kunnen doorlopen, terwijl andere doelgroepen trager leren en nood hebben aan méér lestijden.

De Raad Volwassenenonderwijs vindt dat het huidige decreet volwassenenonderwijs voldoende mogelijkheden biedt om soepel op de noden van de beoogde doelgroepen in te spelen. Kortere of langere trajecten invoeren, kan ervoor zorgen dat men de herkenbare en uniforme opbouw van het modulair systeem doorbreekt. Nu is het lesvolume van een module altijd te herleiden tot blokjes van een vast aantal lestijden. De raad vindt dat dit voorstel thuishoort in een veel breder debat over doelgroepenbeleid in heel het modulaire systeem. Hij wil daar niet met conclusies op vooruitlopen. In afwachting van dat debat en van de evaluatie van het decreet volwassenenonderwijs blijft hij voorstander van een transparant kader voor het modulair volwassenenonderwijs en van één standaardtraject NT2.

In het verlengde daarvan heeft de raad vragen bij de wijziging aan het decreet volwassenenonderwijs via het decreet op de regionale technologische centra (RTC). Daardoor zouden vanaf 1 september 2004 wijzigingen mogelijk zijn aan het minimum aantal lestijden van een module en een modulaire opleiding.

Download hier het volledige advies (PDF, 107.94KB)