Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs en basiseducatie

Om de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken, zijn tussen 1995 en 2005 in de schoot van de Vlor 196 beroepsprofielen, opleidingsprofielen en beroepsopleidingsprofielen opgemaakt. De opmaak van de profielen voor het hoger onderwijs werd beëindigd met de BaMa-hervormingen. Voor het secundair onderwijs hebben de specifieke eindtermen de plaats ingenomen van de beroepsopleidingsprofielen.

Vandaag is het volwassenenonderwijs de enige onderwijsvorm die nog met opleidingsprofielen werkt. Die omvatten, naast de benaming en het volume van de opleiding, ook de basiscompetenties. In de opleidingsprofielen zijn ook de modules en leertrajecten opgenomen.

Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie vastlegt op voordracht van Ligo, de federatie van de Centra voor Basiseducatie, en de pedagogische begeleidingsdiensten. Over de voorgedragen opleidingsprofielen die niet gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie, wordt voor de beslissing van de Vlaamse Regering ook het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gevraagd.

Na de definitieve goedkeuring van de opleidingsprofielen, kunnen de inrichtende machten en het GO! ze concretiseren in leerplannen.