Diversiteit

Gelijke onderwijskansen realiseren, veronderstelt een positieve waardering van de diversiteit die aanwezig is in alle onderwijsinstellingen. Werken in diversiteit behoort tot de essentie van onderwijs. De partners in de Vlor hebben in opeenvolgende engagementsverklaringen de morele verantwoordelijkheid opgenomen om vanuit hun eigenheid en opdracht bij te dragen tot een klimaat dat alle jonge mensen die instrumenten biedt die ze nodig hebben om te werken aan hun maatschappelijke emancipatie en de emancipatie van de groepen waartoe ze behoren.

Engagementsverklaringen
Op 19 februari 2003 ondertekenden alle partners uit het leerplichtonderwijs een engagementsverklaring over diversiteit. Tijdens de startdag van 25 september 2014 ondertekenden de verantwoordelijken van verschillende organisaties een nieuwe engagementsverklaring. Op die manier herbevestigden zij hun moreel engagement om te blijven werken aan de verbetering van de onderwijskansen van álle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. De engagementsverklaring werd geactualiseerd in december 2021.

Hoger onderwijs
Diversiteit binnen hoger onderwijs is reeds lang een vast aandachtspunt voor de Vlor. In navolging van het leerplichtonderwijs ondertekenden de hoger-onderwijspartners in mei 2005 een engagementsverklaring over diversiteit als meerwaarde in het hoger onderwijs. De Vlor engageerde zich daarop om de instellingen hoger onderwijs op regelmatige basis een ontmoetingsplatform te bieden om ervaringen uit te wisselen over hun diversiteitsbeleid.

De Vlor is van mening dat de samenstelling van de studentenpopulatie in het Vlaamse hoger onderwijs idealiter een weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. Het is een maatschappelijke noodzaak om constructief te kunnen omgaan met de superdiversiteit van de moderne samenleving. Bovendien is het noodzakelijk dat het hoger onderwijs, met het oog op de realisatie van de kennismaatschappij, meer hogeropgeleiden aflevert. De Vlor vindt daarom de instroom en doorstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs een bijzonder belangrijk thema.