Uitgebrachte adviezen


14/09/2023

Lerarenopleiding als fundament voor sterke leraren en kwaliteitsvol onderwijs

Advies over het versterken van de lerarenopleidingen om startbekwame leraren af te leveren

14/09/2023

Onderwijsdecreet XXXIV

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV

13/09/2023

Globaal beleid voor inclusief en duurzaam onderwijs aan dove en slechthorende kinderen

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat betreft de taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal

06/07/2023

Grondige bijsturingen om van duaal leren een succes te maken

Advies op eigen initiatief over duaal leren als volwaardige leerweg

06/06/2023

Leerjobs als complementaire kwalificerende leerweg

Advies over het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de leerjobs

10/05/2023

Langetermijnbeleid rond de taalscreening bij kleuters

09/05/2023

Nood aan indicatoren om de studievoortgangsmaatregelen in hoger onderwijs te monitoren

Advies n.a.v. het decreet van 15 juli 2022 over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs

04/05/2023

Nood aan evenwichtige investeringen, ook in volwassenenonderwijs

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2023

20/04/2023

Regels schrappen is niet voldoende om planlast in onderwijs weg te werken

Advies bij het voorontwerp van decreet over het opheffen van meerdere onderwijsbepalingen

18/04/2023

Kader tegen grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs is welkom

Advies bij het voorontwerp van decreet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs

28/03/2023

Bijkomende onderwijsbevoegdheid Deeltijds Kunstonderwijs - schooljaar 2023-2024

28/03/2023

Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor cvo voor 1 september 2023

28/03/2023

Opleidingsprofiel Richtgraad 2 Mondeling NT2 voor de basiseducatie

28/03/2023

Zorg en cursistenbegeleiding in het volwassenenonderwijs

Advies naar aanleiding van de stijgende zorgnoden in het volwassenenonderwijs

23/03/2023

​​Premies werkplekleren ook nodig voor de alternerende beroepsopleiding in buitengewoon secundair onderwijs

Advies over Besluit van de Vlaamse regering over premies werkplekleren

23/03/2023

Themazetting Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023

Advies over de themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023

16/02/2023

Oprichting nieuwe school, nieuwe opleidingsvorm of nieuw type buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie niet-duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie duaal leren gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmaties nichebasisopties eerste graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmatie tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmatie derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Monitoring modernisering secundair onderwijs: kijk naar het geheel, voorbij de cijfers, en rapporteer genuanceerd

Advies n.a.v. de screening van studieloopbanen en beroepskeuzes in het gemoderniseerd secundair onderwijs

26/01/2023

Open scholen

Advies over voorontwerp van decreet over open scholen

18/01/2023

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2023-2024

12/01/2023

Onderwijsdecreet XXXIII

Advies over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII

08/12/2022

Nieuw structuuronderdeel Butler-eventorganisator

Advies over het voorstel voor een nieuw structuuronderdeel Butler-eventorganisator

18/11/2022

Nieuwe onderwijskwalificaties voor ICT-opleidingen

Advies over voorstellen voor nieuwe onderwijskwalificaties Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen, Datacommunicatie- en netwerkinstallaties en Applicatie- en databeheer, en voor actualisering van de onderwijskwalificatie Industriële ICT

09/11/2022

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023

Advies over bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023