Onderwijsdoelen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen

De overheid werkt aan een herziening van de onderwijsdoelen en legde daarvoor recent een nieuw mech anisme vast. De onderwijsdoelen worden ontwikkeld vanuit een kader van 16 sleutelcompetenties. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen die daaruit worden afgeleid, moeten op populatieniveau worden bereikt door de school. Indien de eindtermen worden aangemerkt als basisgeletterdheid moeten ze door de leerlingen wel worden bereikt. Voor Nederlands kunnen ook uitbreidingsdoelen worden vastgelegd. Het nieuwe decreet legt ook een nieuwe afbakening vast voor de bevoegdheden van het Vlaams Parlement, de ontwikkel- en valideringscommissies van de onderwijsadministratie, de leerplanmakers en de Vlor.

De eindtermen zijn het kader van waaruit de onderwijsinspectie oordeelt over de kwaliteit van een school.

Een van de kernopdrachten van de Vlor is de beoordeling van die eindtermen. Daarbij wordt het evenwicht bewaakt tussen enerzijds garanties eisen van scholen dat ze alle leerlingen de noodzakelijke dingen leren om te kunnen functioneren in de samenleving en de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs anderzijds.


Thema's